THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

30 กันยายน 2563 : 14:55 น.

.

โดย พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา

หากนึกถึงนักปกครองหนุ่มใหญ่วิสัยทัศน์กว้างไกลในประเทศไทย หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อ ดร.พินิจ บุญเลิศ ติดทำเนียบด้วยแน่นอน ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่มารับตำแหน่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี” และจะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2563นี้ ได้สร้างคุณูปการให้กับจังหวัดปทุมธานีอย่างมากมาย ทั้งคิดและสรรค์สร้างผลงานที่มีประโยชน์ เป็นรูปธรรมนานัปการ หลายโครงการที่ได้ริเริ่มดำเนินการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีคนนี้ จนผลงานเป็นที่ประจักษ์

อาทิ ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจังหวัดปทุมธานี เพื่อรองรับการขยายตัวการลงทุน ทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก หรือ Local Economy ให้มีเศรษฐกิจที่สมดุลนำไปสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 และยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายใต้แนวคิด “เป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต” ที่เน้นเรื่องของการพัฒนาที่มีดุลยภาพและมีความยั่งยืน คือทุกภาคส่วนที่เข้ามาได้รับการดูแล และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกัน อยู่เย็นเป็นสุข เอื้ออาทรกัน

ทั้งนี้ ได้วางหลักการพัฒนาจังหวัด 4 ด้าน ประกอบด้วย- ปทุมธานี 4.0 (Pathum Thani 4.0) - ปทุมธานี ประตูแห่งการเชื่อมโยงของประเทศ (Gate of Connection)- ปทุมธานี เมืองอุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Industrial Town)- ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวงสะอาด (The City of Royal Lotus) เป็นผู้ผลักดันเศรษฐกิจ ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในจังหวัดปทุมธานี ดังจะเห็นได้จากตัวเลขมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด GPP ในปี 2560 จำนวน 383,905 ล้านบาท และปี 2561 จำนวน 403,797 ล้านบาท เพิ่มขึ้นตามลำดับ อยู่อันดับที่ 6 ของประเทศ ประชากรในจังหวัดมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี GPP Per Capita ในปี2560 จำนวน 229,575 บาท และในปี 2561 จำนวน 233,593 บาท เพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นอันดับที่ 12 ของประเทศ

พัฒนาด้านการท่องเที่ยว ผุดโครงการท่องเที่ยวต่างๆเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแบบไปกลับวันเดียวชมโบราญสถาน เที่ยวเชิงวัฒนธรรม แวะทานอาหารอร่อย ทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี เพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นอันดับที่ 50 ของประเทศ และอันดับ 13 ของภูมิภาค พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม สร้างอัตลักษณ์ การอนุรักษ์ และสร้างคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี อาทิ จัดสร้างพระปทุมธรรมราช (จำลอง) พระประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ในการทำความดี จัดสร้างประติมากรรมดอกบัวหลวง 100 ปี อันเป็นสัญลักษณ์ของ “จังหวัดปทุมธานี” และสร้างการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้แนวคิด “สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

พัฒนาด้านการเกษตรและนวัตกรรม ท่านเป็นผู้สนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสถาศึกษาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มาส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการชุมชนของจังหวัดปทุมธานี อาทิ โครงการพัฒนาและยกระดับผ้าทอจากใยกล้วย โดยการพัฒนาเส้นใยจากต้นกล้วยมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและสิ่งทอของจังหวัดปทุมธานี โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยนวัตกรรม โดยการนำวัตถุดิบหรือพืชที่ปลูกในจังหวัด มาผลิตโดยใช้นวัตกรรมจากสถาบันวิจัยในพื้นที่ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพทางการแข่งขันได้

ทั้งนี้ยังอนุรักษ์พัฒนาบัวไทย เป็นพืชเศรษฐกิจดึงความสนใจเด็กๆรุ่นใหม่ให้กลับมาตระหนักถึงคุณค่าของบัวร่วมใจกันอนุรักษ์และพัฒนาบัวไทย ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและที่สำคัญช่วงประเทศไทยเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ดร.พินิจ บุญเลิศ พร้อมทีมปทุมธานี มีส่วนสำคัญในการบริการจัดการ โดยจับมือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ระดมทรัพยากรช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 จนเกิด รพ.สนามธรรมศาสตร์ ต้นแบบของการจัดตั้งโรงพยาบาลในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับผู้ป่วยในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนเป็นโมเดลการบริหารจนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข ต้องมาเยี่ยมชมการบริหารจัดการ

นอกจากนี้ยังมีผลงานอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ การแต่งตั้งคณะกรรมการบำบัดน้ำเสีย ถนนเฉลิมพระเกียรติ smart City การนำสายไฟฟ้าลงดิน การพัฒนาคลองหมายเลข 3 (คลองน้ำอ้อม) ถนนคนเดินจตุรัสปทุมธานี 2020 การก่อสร้างสวนสัตว์ และการพัฒนาคลองเปรมประชากร เป็นต้น

ทั้งนี้ ยังผลักดันให้จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญของประเทศ กระจายสู่ผู้บริโภคในประเทศ ขับเคลื่อนรายได้ ด้านตลาดส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคอาหาร ผัก ผลไม้และสินค้าอื่น ๆ จนเป็นเมืองตลาดค้าส่งที่สำคัญของอาเซียน ที่จะก้าวไปบนเวทีตลาดโลก และที่สำคัญยังจัดทำหนังสือ “ปทุมธานี สายน้ำรัตนโกสินทร์” 2310 – 2579 เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์และความก้าวหน้าของจังหวัดปทุมธานี และมุมมองความงดงามและคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยา ลากเส้นจากอดีตสู่ปัจจุบัน จากต้นธารชีวิตสู่ธุรกิจมูลค่ามหาศาล

โดยบันทึกบทความว่า ปทุมธานี สายน้ำรัตนโกสินทร์ สั่งสมฝุ่นละอองตะกอนลงบนพื้นแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ลำคลอง เป็นพุทธบูชา ขอแสดงความจงรักภักดีต่อแผ่นดิน ร่วมจิตใจสืบสานต่อยอดรักษา เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจิรัฐติกาล (ดร.พินิจ บุญเลิศ เขียนระหว่างเฝ้าเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 19 - 23 สิงหาคม 2562 )

ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงผลงานบางส่วน โดยตลอด 3 ปี ในการทำงานของ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้สร้างคุณประโยชน์อันเอนกอนันต์ต่อจังหวัดปทุมธานี เป็นต้นแบบในเรื่องการทำงาน คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะสืบทอดให้ข้าราชการ รุ่นหลังได้ชื่นชมและยึดถือเป็นตัวอย่างต่อไป และนำความสุข ความอยู่ดีกินดี มาให้กับประชาชนของจังหวัดปทุมธานีและประเทศชาติ

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ