THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

26 มกราคม 2564 : 17:03 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของแก่สถานสงเคราะห์ในจ.ปทุมธานี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด'เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี'

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ม.ล.อรจิตรา สนิทวงศ์ เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน สิ่งของ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไปมอบแก่เด็กในการสงเคราะห์ฯ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันที่ 26 มกราคม 2564 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธัญบุรี นางศศิรัตน์ เวชสิทธิ์ไพศาลกุล รักษาการในตำแหน่งผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร นางสาวชุติมา สมประสงค์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต นายพิทักษ์ บุญฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กจังหวัดปทุมธานี นางสาวสาลินี วงศ์ทอง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช ร่วมให้การต้อนรับ

นอกจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นางนภาพร พิทักษ์ผล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักพระราชวัง ผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน ได้แก่เครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันที่ 26 มกราคม 2564 แก่ผู้พิการในการสงเคราะห์ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง)จ.ปทุมธานี โดยมี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจิรวัฒน์ ดุษฎีธารางกูร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอธัญบุรี นางสุพิชา มานะนิติธรรม ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จ.ปทุมธานี ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญกับสุขอนามัยพื้นฐาน และการโภชนาการของเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย ผู้พิการรวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า อีกทั้งยังทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้ทวีความรุนแรงในการระบาดระลอกใหม่

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ