THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

13 มิถุนายน 2564 : 17:43 น.

ยะลา-ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลาออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวหลังพบโรคลัมปี สกินระบาดในวัวพื้นที่ ล่าสุดเร่งออกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมแล้ว

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์เลี้ยงโรคลัมปี สกินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากมีการระบาดในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศทำให้สัตว์เลี้ยงวัวควายของประชาชนต้องล้มป่วยและตายเป็นจำนวนมาก

ล่าสุด นายวิชัย อาแวบือซา ปศุสัตว์อำเภอเมือง จ.ยะลา ได้ออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคและกระบือ หลังจากมีการพบโรคดังกล่าวแล้วขณะนี้ในท้องที่ บ้านท่าสาป หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปยังท้องที่ข้างเคียงหรือระบาดเข้ามาในท้องที่ได้ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด

ทั้งนี้ ใจความสำคัญในประกาศดังกล่าวระบุว่า พื้นที่ที่ต้องควบคุมประกอบด้วย บ้านท่าสาป หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลาไปทางทิศเหนือ จด บ้านลิมุด หมู่ที่ 3 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ไปทางทิศใต้ จด บ้านปายอ หมู่ที่ 2 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ไปทางทิศตะวันตก จด บ้านกำปั่น หมู่ที่ 6 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา และไปทางทิศตะวันออก จด เทศบาลนครยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ให้เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดโรคสัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคและกระบือ

ข้อที่ 2 คือห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ ชนิดโค กระบือ หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย หากผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่ เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ