THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

16 มิถุนายน 2564 : 16:14 น.

อุบลราชธานี-เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท และ ป.ป.ช.ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ"โคก หนอง นา พช."จังหวัดที่ได้งบมากที่สุดในประเทศกว่า 576 ล้านบาท มีพื้นที่เป้าหมาย 3,960 แห่ง ย้ำต้องเข้มงวดเพื่อป้องกันร้องเรียน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย น.ส.วิจิตร หลงชิน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางไพลิน ขาวแปลก พัฒนาการอำเภอบุณฑริก ให้การต้อนรับ ว่าที่ร.ท.เจนรบ พละเดช ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ หัวหน้าคณะตรวจติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขต 3 และ นายกฤตชัย พรมวัน เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ หัวหน้าคณะตรวจติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในพื้นที่อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และครัวเรือนต้นแบบเจ้าของแปลง ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการฯ

สำหรับ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติดำเนินโครงการฯ ผ่านทางกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 576,592,500 บาท มีพื้นที่เป้าหมายทั้งสิ้น 3,960 แห่ง ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย เเบ่งเป็นพื้นที่ระดับตำบล (CLM) : 68 แห่ง เเละพื้นที่ระดับครัวเรือน (HLM) : 3,892 แห่ง เเละโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เรียนรู้ชุมชน จำนวน 791 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่ 1 ไร่ 620 แห่ง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 171 แห่ง ในส่วนของอำเภอบุณฑริก มีพื้นที่ดำเนินการตามโครงการฯ จำนวน 189 แปลง แยกเป็น แปลง CLM พื้นที่ 15 ไร่ จำนวน 1 แปลง / แปลง HLM พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 63 แปลง และแปลง HLM พื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 125 แปลง

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 2 นั้นปรากฏว่า แปลงตัวอย่างพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตําบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) อยู่ระหว่างการขุดปรับพื้นที่จากหน่วยพัฒนาการพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (นพศ.นพพ.) ส่วนการพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) แปลงระดับครัวเรือน ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 147 แปลง คงเหลือ 41 แปลง วงเงินสัญญาจ้าง 15,847,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.19 ขุดปรับพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 70 แปลง (อยู่ระหว่างการทำเอกสารส่งเบิกเงิน)

อย่างไรก็ตาม คณะตรวจติดตามฯ ให้คำแนะนำในเรื่องการขุดปรับพื้นที่ ได้แก่ 1.การวัดปริมาตรดินขอให้ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุม ไม่ให้เกิดความเสียหายของภาครัฐ เบิกจ่ายเท่าที่ขุดได้จริง 2.การขุดบ่อ ควรระวังการวางขอบบ่อต้องหางจากแนวเขตพื้นที่ข้างเคียงไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อ เพื่อป้องกันการร้องเรียนที่จะเกิดขึ้นภายหลัง

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ