THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

04 ธันวาคม 2564 : 13:28 น.

สระบุรี-ปลัดมหาดไทยร่วมกิจกรรมวันดินโลกเน้นย้ำช่วยกันบ่มเพาะให้กับลูกหลานเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ช่วยกันสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 4  ธ.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในกิจกรรมวันดินโลก World Soil Day ปี 2564 โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรม ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพุแค ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระองค์ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในปฐมบรมราชโองการ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" อีกทั้งทรงพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อให้ประชาชนได้รับความร่วมเย็น ตลอดจนทุกคราที่ชาติบ้านเมืองประสบความทุกข์ยากจากวิกฤตภัยต่าง ๆ พระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานแนวทางเพื่อคลี่คลายขจัดปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นำความผาสุกมาสู่ประเทศและอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ล้วนเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ประชาชนชาวไทยสามารถดำเนินชีวิตด้วยความผาสุกมั่นคงในทุกสถานการณ์ของบ้านเมือง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการทำหน้าที่บนหลักของการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ นับเป็นแนวทางสำคัญที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เสมอมา ซึ่งแม้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่โครงการตามพระราชดำริน้อยใหญ่ยังคงผลิดอกออกผล และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับโลก ตัวอย่างเช่น ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินผ่านโครงการต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม จึงเป็นที่มาของการทูลเกล้าฯ ถวาย "รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม : Humanitarian Soil Scientist" เป็นพระองค์แรกของโลก โดยสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS : International Union of Soil Science และองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้มีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World soil Day) ทำให้ประเทศสมาชิก UN กว่า 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย มีการจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน เพื่อเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ทางด้านดิน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งพวกเราทุกคนจะสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน สนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับจังหวัดสระบุรีและพี่น้องประชาชนในจังหวัดสระบุรี มาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งปลูกฝังบ่มเพาะให้กับลูก ๆ หลาน ๆ เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ด้วยการฝึกปฏิบัติ ทั้งการบำรุงดินตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เช่น ตัวอย่างเรื่องของการห่มดิน การทำปุ๋ยหมัก เพื่อให้ดินมีคุณภาพที่ดี เรียนรู้เรื่องการทําคลองไส้ไก่ เพื่อที่จะทำให้น้ำสามารถไหลไปหล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินของเราได้โดยทั่วถึง และจะทำให้ต้นไม้ที่เป็นพืชอาหารก็ดี เป็นที่ที่ให้ความร่มเย็น เป็นยารักษาโรค และเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้มีน้ำที่อุดมสมบูรณ์ โดยไม่ต้องใช้เครื่องจักร ไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ แต่ต้องไม่ขี้เกียจ และต้องไม่ขี้โม้ เรามาช่วยกันฝึกลูกหลานของเรา

จากนั้น นายสุทธิพงษ์ ไดเเยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เรียนรู้ผ่านหลักกสิกรรมธรรมชาติ รักษ์ดิน คืนชีวิตให้ผืนดิน 4 กิจกรรม ได้แก่ การทำปุ๋ยหมักแห้ง ขุดคลองไส้ไก่ ปลูกป่า 5 ระดับ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และห่มดิน แห้งชาม-น้ำชาม

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ