THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

05 ธันวาคม 2564 : 15:34 น.

สุโขทัย-นายอำเภอศรีนครนำข้าราชการประชาชนทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอศรีนคร จ.สุโขทัย ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และประชาชนใน อ.ศรีนคร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ที่หอประชุมอำเภอศรีนคร โดยได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น ทุกส่วนราชการในอ.ศรีนครได้ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอศรีนคร กล่าวว่า ตลอดระยะ70 กว่าปี แห่งการครองราชย์ เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ประชาชนชาวไทยว่า พระองค์ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์ สร้างความผาสุกร่มเย็นให้แก่ชาติบ้านเมือง ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่พระราชทานความรัก ความเอื้ออาทรห่วงใยแก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า เมล็ดพันธุ์การพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,741 โครงการ ยังคงเจริญงอกงาม ผลิดอกออกผลทั่วสารทิศ หล่อเลี้ยงทุกชีวิต ทุกสรรพสิ่งบนผืนแผ่นดินไทย

นายอำเภอศรีนคร กล่าวว่า หลักในการดำเนินชีวิต ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติ ทั้งเป็นแนวทางสำคัญที่เป็นภูมิคุ้มกันให้ประชาชนชาวไทยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกยุคปัจจุบัน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พระองค์จึงสถิตอยู่ในดวงใจของประชาชนชาวไทยตลอดมา ทำให้ในวันนี้จึงมีผู้มารำลึกและแสดงความจงรักภักดีเข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระรสชกุศลและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมจำนวนมาก

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ