THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 เมษายน 2565 : 18:59 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรฯ และทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรฯ ณ ลานอิสรภาพ 109  จ.อ่างทอง

เมื่อวันที่ 9 เมษายน เวลา 17.09 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่าง ๆ ณ ลานอิสรภาพ 109 อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ลานอิสรภาพ 109 อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณลานอิสรภาพ 109 ที่จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ที่นั้น นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายถวัลย์ เมืองช้าง ประธานโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ ถวายศีล จบ  นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ และทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่าง ๆ เสร็จแล้ว เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางลงในหลุมศิลาฤกษ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีเททอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมบราชินี ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน แล้วทรงหย่อน ลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย ทรงเทแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้า เสร็จแล้ว ทรงถือสายสูตร เททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่าง ๆ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ หลั่งน้ำเทพมนตร์ เจิม วางใบมะตูมที่หุ่นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ เฝ้า ฯ รับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับ

เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปทอดพระเนตรนิทรรศกาโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ซึ่งจัดแสดงแบบจำลองภูมิทัศน์โครงการจัดสร้างฯ  ความสำคัญและความเป็นมาของโครงการฯ  พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในพระอิริยาบถต่างๆ ขั้นตอนการจัดสร้างและกำหนดแล้วเสร็จของโครงการจัดสร้าง ฯ 

ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง ต่างพร้อมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ด้วยความจงรักภักดี ตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์และทรงแย้มพระสรวล ราษฎรต่างปลื้มปีติที่ได้ชมพระบารมี  ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง รวมกับสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่ดูแลสุขภาพอนามัยกับมอบพิมเสนน้ำและผ้าเย็นแก่ราษฎรที่มาเฝ้า ฯรับเสด็จ โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เสร็จแล้ว ผู้แทนคณะกรรมการโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ลานอิสรภาพ 109 อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

สำหรับ โครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบด้วยพระบรมรูปสร้างด้วยโลหะสำริดนอก (BRONZE) จำนวน 4 องค์ ในพระอิริยาบถทรงยืนหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคาร ขนาดความสูง 109 เมตร  พระอิริยาบถทรงยืนหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคาร ขนาดความสูง 15.40 เมตร

พระอิริยาบถทรงแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง ขนาดความสูง 15.40 เมตร และในพระอิริยาบถทรงพระแสงของ้าวกระทำยุทธหัตถี ขนาดความสูง 15.40 เมตร ณ ลานอิสรภาพ 109 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยโครงการ ฯ มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ประดิษฐานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อาคารสำนักงาน หอประติมากรรม  พิพิธภัณฑ์  หอพระพุทธรูป  อาคารเอนกประสงค์  และสวนประติมากรรม ซึ่งจะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอ่างทอง และเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่จริงให้แก่ประชาชนชาวไทย ตั้งแต่รุ่นปัจจุบันสืบทอดไปสู่อนุชนรุ่นต่อไป ให้เกิดความรักชาติและความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติ และเกียรติภูมิของประเทศชาติสืบไป

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ