THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 มิถุนายน 2565 : 19:52 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวันที่สาม

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน เวลา17.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ประจำปีการศึกษา 2561-2562 เป็นวันที่สาม ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุุโขทัยธรรมาธิราช รศ.มานิตย์ จุุมปา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุุโขทัยธรรมาธิราช และคณะผู้บริหาร เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,374 ราย จากนั้น พระราชทานเข็มทองคำตรีศรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้คะแนนยอดเยี่ยม บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จฯ กลับ

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ