THAI NEWS

16 ธันวาคม 2565 : 18:00 น.

“พี่รัฐมนตรีว่าการ ศธ. พบน้องเทคนิคสระแก้ว” และ เปิดโครงการ “อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center)”

ส่งเสริมความดี เพิ่มคุณภาพวิถี สู่สระแก้วโดยมีน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งนี้ น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า กิจกรรม “พี่รัฐมนตรีว่าการ ศธ. พบน้องเทคนิคสระแก้ว” เป็นความตั้งใจที่จะให้ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)มารับฟังน้อง ๆ นักเรียนอาชีวศึกษา ในฐานะผู้เรียน ว่ามีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนอาชีวศึกษาอย่างไร มีความต้องการสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนอะไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลความต้องการที่แท้จริงจากปากผู้เรียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เราสามารถจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า จากการรับฟังน้องๆ ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการต่างๆ ของผู้เรียน เช่น เรื่องการฝึกงาน ซึ่งก็ตรงกับนโยบายหลักอยู่แล้วที่ต้องการเน้นให้การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาต้องมีการร่วมมือกันกับภาคเอกชน สถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้เด็กมีโอกาสฝึกงานในสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการเรียนอาชีวศึกษา ดังนั้นผู้บริหารอาชีวศึกษาจะต้องเดินหน้าทำความร่วมมือกับภาคธุรกิจ สถานประกอบการ ภาคเอกชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น รวมถึงพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเพื่อผลิตกำลังคนป้อนตลาดแรงงานด้วย นอกจากนี้ยังได้ทราบถึงความต้องการของผู้เรียนว่าต้องการเรียนสาขาวิชาอะไร ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่ สอศ. จะได้ลงไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อมาออกแบบแผนการเรียน และวางแผนการเปิดสาขาให้เด็กได้เรียนตามความต้องการด้วย อย่างไรก็ตามขณะนี้เรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ EV มีความต้องการกำลังคนเพิ่มขึ้นมากถือเป็นความท้าทายของอาชีวศึกษาในการเตรียมความพร้อมผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเข้ามา ซึ่งก็ต้องฝากให้ทางสอศ.กลับไปคิดด้วย

“ โครงการอาชีวะช่วยประชาชน หรือ fix it center จะเป็นการส่งเสริมความดี เพิ่มคุณภาพวิถีให้กับประชาชน ให้เด็กได้ฝึกเรื่องของจิตอาสาและนำความรู้จากในห้องเรียนออกมาให้บริการประชาชนซึ่งเราก็ทำติดต่อกันเรื่อยมาเป็นปกติอยู่แล้ว”น.ส.ตรีนุช กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ