THAI NEWS

16 ธันวาคม 2565 : 18:01 น.

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ 2566 โครงการดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 16 – 22 ธันวาคม 2565 โดยมีนางมณฑา  อยู่หลำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ฯ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

นายวัลลพ กล่าวว่า  ตามที่สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เพื่อให้มีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน   ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดีต่อไป

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้มีความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดี โดยกำหนดดำเนินโครงการฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 38 คน นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการพัฒนาไม่น้อยกว่า 49 ชั่วโมง

แบ่งออกเป็น 6 หมวด โดยผู้เข้ารับการพัฒนาฯ จะต้องมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

1) จำนวนชั่วโมง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด 

2.) การประเมินระหว่างการพัฒนา ในหมวด 1-6ต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

3) การประเมินเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ