THAI NEWS

16 ธันวาคม 2565 : 18:03 น.

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดตัวโครงการฝึกอาชีพประปาให้ประชาชน

หลักสูตรการสำรวจ ติดตั้ง ซ่อมแซมท่อประปาในที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน นำร่องที่แรก จ.ขอนแก่น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น และ กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 

นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า โครงการฝึกอาชีพประปาให้ประชาชนเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะเบื้องต้นด้านระบบประปา สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ด้วยการจัดอบรมในหลักสูตร “การสำรวจ ติดตั้ง ซ่อมแซมท่อประปาในที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน” รุ่นที่ 1/65 โดยใช้รูปแบบการบรรยาย สาธิต และปฏิบัติ จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นอย่างดี ซึ่ง กปภ. ได้เปิดตัวโครงการฝึกอาชีพประปาให้ประชาชนนำร่องที่แรก จ.ขอนแก่น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น และ กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีจำนวน 20 คน เป็นประชาชนที่ให้ความสนใจ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. พร้อมมอบประสบการณ์ความรู้ด้านวิชาชีพประปาให้ประชาชนและมุ่งหวังว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับทักษะเบื้องต้นด้านระบบประปา รวมถึงแนวทางในการอนุรักษ์น้ำอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสามารถต่อยอดได้ต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ