THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

08 พฤศจิกายน 2561 : 15:50 น.

อธิบดีสถ.ชวนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น ตั้งแต่การเลือกตั้งไปจนถึงการตรวจสอบ ย้ำถ้าได้นักการเมืองท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการเมืองในระดับชาติ

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในโอกาส เฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา "Smart and Classic" พร้อมบรรยายพิเศษ "การเมืองท้องถิ่นไทยสู่การเมืองโลก" โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมฟังจำนวนมาก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นายสุทธิพงษ์ กล่าวถึงบทบาทของสภาท้องถิ่น หรือ สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหารของ อปท. หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นด้วย ซึ่งปกติแล้ว สภาท้องถิ่นจะมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง มีอำนาจหน้าที่หลายประการตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ เช่น การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น การตรวจสอบการทำงานของผู้บริหาร อปท. ซึ่งผู้บริหาร อปท. ก็คือ บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร จะมีที่มา 2 ประการ คือ มาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง และ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยลักษณะอ้อม

ทั้งนี้ ผู้บริหาร อปท. จะทำงานภายใต้การตรวจสอบและถ่วงดุลโดย สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สภาท้องถิ่น) ทำหน้าที่บริหารงานภายในขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนด และรับผิดชอบต่อสภาท้องถิ่นและประชาชนในเขตของ อปท. เพื่อให้เกิดการบริการภาครัฐ ที่สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ประชาชน ให้มีระบบข้อมูลภาครัฐ มีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล มีโครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง รวมถึงให้มีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่เป็นไปอย่างคล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตครบทุกขั้นตอน

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ จะต้องมีความจำเป็นที่ต้องมีพันธมิตรเป็นหลักสำคัญของ โลกาภิวัฒน์ ในอนาคตก็อยากเห็นนักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ เห็นความสำคัญของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองใน อปท. ของตัวเอง ตั้งแต่การเลือกตั้งไปจนถึงการตรวจสอบ การประเมินผลการทำงานของนักการเมืองท้องถิ่น เพราะถ้า อปท. ในแต่ละชุมชนมีความเข้มแข็ง มีนักการเมืองท้องถิ่นที่มีคุณภาพแล้ว ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการเมืองในระดับชาติด้วย

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ