THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 กุมภาพันธ์ 2562 : 16:48 น.

มหาดไทย ย้ำข้าราชการที่ดีต้องยึดมั่นประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.นายอังกูร สุ่นกุล ผอ.สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 62 จัดโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ เพื่ออบรมให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของระบบราชการและเป็นข้าราชการที่ดี โดยมี ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย ข้าราชการบรรจุใหม่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

นายอังกูร ได้แสดงความยินดีกับข้าราชการใหม่ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเป็นข้าราชการที่ดี” ว่า ต้องยึดหลักปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ 1. ต้องมีสมรรถนะ (Competency) ที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 2.มีความรู้ (Knowledge) มีความเข้าใจในงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3.ทักษะ (Skill) มีความรู้ความชำนาญในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยรู้จักการเรียนรู้และหาประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน และ 4.ทัศนคติ (Attitude) รู้จักคิดดี ทำดี มีจิตใจโอบอ้อมอารี รู้จักการเสียสละ และยึดมั่นในการกระทำความดี

ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนจงมุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ให้เท่าทัน และหมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักคิดและปฎิบัติตาม โดยยึดหลักกฎหมาย กฎระเบียบในการปฏิบัติงานราชการ พร้อมทั้งยึดมั่นประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ ดังพระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปี 2539 ความว่า “การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้อง เป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการ..” จึงขอให้ข้าราชการใหม่ทุกคนได้น้อมนำ พระบรมราโชวาท ยึดเป็นหลักในการคิดและปฏิบัติ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดี

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ