THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 กุมภาพันธ์ 2562 : 17:28 น.

สมเด็จพระสังฆราช ทรงบาตรพระสงฆ์ 108 รูป อุทิศถวายและอุทิศแด่พระบูรพาจารย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช เป็นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกหน้าพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบาตรพระสงฆ์ 108 รูป ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระราชสิริสวัสดิ์แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งอุทิศถวายและอุทิศแด่พระบูรพาจารย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช เป็นปีที่ 2

จากนั้น เสด็จเข้าพระวิหาร ทรงสักการะพระประทีปวโรทัย ประธานพระวิหาร ทรงสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอุปัชฌายะ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ ยุคที่4 แล้วเสด็จไปพระเจดีย์ทรงสักการะพระนาคปรก ประธานพระเจดีย์ แล้วทรงสักการะพระรูปและอัฐิอดีตเจ้าอาวาสที่ประดิษฐานและบรรจุในซุ้มคูหารอบพระเจดีย์

ต่อมา เสด็จไปทรงสักการะพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ แล้วเสด็จไปทรงสักการะพระสถูปที่บรรจุพระอังคาร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ ยุคที่ 1 และพระสถูปบรรจุพระอังคาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ ยุคที่ 2

โอกาสนี้ เสด็จออกพระเฉลียงตำหนักอรุณ ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ประทานแก่สาธุชนที่มาเฝ้า แล้วเสด็จออกตำหนักอรุณ ประทานพระวโรกาสให้คณะผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณถวายประจำ เฝ้าถวายสักการะและรับประทานของที่ระลึก

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ