THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 กุมภาพันธ์ 2562 : 17:11 น.

กกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ปมเสนอนายกฯ

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผกกต.ป มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) หลังพิจารณาคำร้องที่ขอให้ตรวจสอบว่า การเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ เข้าข่าย ผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92 (2) กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่

ทั้งนี้ ที่ประชุม กกต. เห็นว่า ตามพระราชโองการ ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562 และหนังสือการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติเสนอสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรค หรือ แบบ ส.ส.4/29 รวมถึงหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี หรือ แบบ ส.ส.4/30 ซึ่งพรรคไทยรักษาชาติ ยื่นต่อ กกต. ถือเป็นพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พรรคไทยรักษาชาติ กระทำการดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสั่งยุบพรรค โดยสำนักงาน กกต. ได้ยกร่างคำร้อง เพื่อที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันเดียวกันนี้

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ กกต. มีแนวทาง ว่าจะให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวน ขึ้นมาดำเนินการตรวจสอบ และรวบรวม พยานหลักฐานก่อน แต่ การประชุมพิจารณาในวันที่ 12ก.พ. เห็นว่า ตามมาตรา 92 ( 2) พ.ร.ป.พรรคการเมือง ใช้คำว่า “เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พรรคการเมืองใดกระทำการ ดังกล่าวให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น ” ซึ่งหลักฐาน ที่ปรากฏต่อ กกต. ในขณะนี้ถือว่า เพียงพอวินิจฉัย ประกอบกับเรื่องดังกล่าวควรจะมีความชัดเจนโดยเร็วจึงได้มีมติดังกล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ