THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 เมษายน 2562 : 13:51 น.

สวช.หนุนไทยวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ผลดีคืบหน้าถึงขั้นคัดเลือกสายพันธุ์เรบีส์ ต่อยอดป้องกันได้ทั้งคนและสัตว์ 

นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย รัฐบาลจึงได้สนองพระปณิธานจัดตั้ง “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” สวช.ในฐานะหน่วยงานกลางได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็น ในการพัฒนาวัคซีนทั้งคนและสัตว์ขึ้นใช้เอง เพื่อสร้างความมั่นคงตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 จึงได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งสวช.ได้สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 และได้ผลคืบหน้าไปมากพอสมควร 

ทั้งนี้ โครงการที่สวช.สนับสนุนเป็นการวิจัยพัฒนาวัคซีนในระยะแรก เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสจากตัวอย่างในประเทศไทย นำทีมวิจัยโดย ดร.ณรงค์ นิทัศน์พัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ของเรบีส์ไวรัสที่เหมาะสมสำหรับนำไปพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคณะวิจัยมีแผนดำเนินงานต่อในระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อทำการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตาย ผลิตโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงสำหรับคน 

“สถาบันฯ ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.มหิดล องค์การเภสัชกรรม และสถานเสาวภา ได้ข้อสรุปว่า การวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นทั้งในมนุษย์และสัตว์ เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน หากเราทำได้สำเร็จจะช่วยลดอุบัติการณ์ของโรค รวมทั้งลดการสูญเสียชีวิตและลดการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก สถิติในปี 2561 มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ถึง 17 ราย และมีผู้สัมผัสโรคจำนวนมาก ส่งผลให้ความต้องการใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น” นพ.นคร กล่าว 

สำหรับ โรคพิษสุนัขบ้า เกิดจากไวรัส “เรบีส์” สามารถติดต่อทั่วไปในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่าง ๆ  เข่น วัว ควาย ค้างคาว หนู กระต่าย เป็นต้น สัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสเรบีส์ จะถูกทำลายระบบประสาทส่วนกลาง สมอง และไขสันหลัง ทำให้ร่างกายเป็นอัมพาต กลืนอาหารและน้ำได้ลำบากเพราะจะเจ็บและขย้อนออก โรคพิษสุนัขบ้าจึงถูกเรียกอีกชื่อว่า “โรคกลัวน้ำ” 

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ