THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 สิงหาคม 2562 : 18:13 น.

สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่พัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้ความร่วมมือ พช. – ม.ศรีปทุม เพื่อสร้างคน สร้างรายได้ และกระจายความเจริญ

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) และ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะในการบูรณาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายสมหวัง กล่าวว่า โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคน เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดทำหลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชน” เน้นการศึกษาจากการลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้โจทย์ปัญหาจริงจากชุมชน และเน้นการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งได้เลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่จ.สระบุรี เป็นพื้นที่นำร่องในโครงการฯ

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ นอกจากจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีแล้ว ยังเป็นเวทีที่ให้โอกาสนักศึกษาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชนผ่านการค้นหาและรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน สร้างรายได้จากการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ นำไปสู่การกระจายรายได้ในระบบเศรษฐกิจชุมชน สร้างความสุขให้ชุมชน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ