THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 สิงหาคม 2562 : 19:45 น.

มท.2 ประชุมติดตามผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมมอบแนวทางการทำงานควบคู่การใช้มาตรการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

เมื่อเมื่อวันที่ 14 ส.ค. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะต่อไป โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ที่กระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆได้รายงานสรุปผลในภาพรวมของการดำเนินการตลอดจนแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย โดยการผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน ใน 5 ประเด็น ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถ รถโดยสารสาธารณะ และการคาดเข็มขัดนิรภัย

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ได้เห็นความตั้งใจของทุกหน่วยงานที่จะร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่ยากและท้ายทายอย่างยิ่ง หากดูจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละปี มีอุบัติเหตุมากว่า 2 หมื่นราย หากทุกฝ่ายช่วยกันอย่างจริงจังจะสามารถช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

รมช.มหาดไทย กล่าวย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการวางแผนงานในการดำเนินการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการ กฎหมาย และแนวทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วถึงเกิดความตระหนักรู้ เพื่อสร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยร่วมกัน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ