THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 กันยายน 2562 : 21:05 น.

รมว.ท่องเที่ยวฯรับ 4 ข้อเสนภาคเอกชนหนุนชุมชนทำท่องเที่ยวยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จะนำข้อเสนอที่ได้รับฟังจากชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ หรือ ชคพ. ในฐานะตัวแทนเครือข่ายผู้นำการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับประเทศ ยื่นเสนอต่อคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยว โดยชุมชนและคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) เพื่อผลักดันสู่ระดับนโยบายและนำมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาชุมชนให้ทำท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนได้จริง ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาประเทศของรัฐบาลไทย ที่มุ่งเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.นับเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการนำองค์ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนมาถ่ายทอดให้ชุมชนและนำไปปรับใช้

ด้านนายสมศักดิ์ อินทะชัย ประธานชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ หรือ ชคพ. กล่าวว่า ในงานสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย...จะขับเคลื่อนอย่างไรไปสู่ความยั่งยืน”ได้เสนอ 4 ประเด็นที่เป็นแนวทางหนุนเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยต่อ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทั้งนี้ ได้แก่ 1.จัดให้มีหน่วยงานหลักดำเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เน้นนโยบายของภาครัฐเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ออกกฎหมายที่เอื้อต่อการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างชัดเจน 2.ขอให้เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั่วทุกภูมิภาคได้เป็นตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนในเวทีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวและระดับประเทศเพื่อร่วมคิดร่วมวางแผน

3.สนับสนุนการขับเคลื่อนการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตั้งแต่การทำการตลาดออนไลน์ การสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 4.พัฒนาหลักสูตรกลางเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ตรงกัน และ ขยายผลการสร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อใช้ในการพึ่งพาตนเองในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อพท.ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีและเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ