THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 กันยายน 2562 : 15:02 น.

รมต.สาธารณสุขอาเซียนไฟเขียว “ปฏิญญาว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาค”

นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ได้นำคณะผู้แทนของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 14 (The 14th ASEAN Health Minister’s Meeting: AHMM) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 26-30 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยประเทศไทยได้รับเกียรติให้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมภายใต้หัวข้อ “การเร่งให้ประชาชนทุกคนในอาเซียนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า” และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย

พร้อมกันนี้ ยังมีฉันทามติร่วมกับรัฐมนตรีสาธารณสุขอีก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน ให้การรับรองปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Leaders’ Declaration on ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance, ALD-AVSSR) เพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือน พ.ย. 2562 นี้ 

“ปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ลดการนำเข้าวัคซีน การส่งต่อเทคโนโลยี รวมทั้งยกระดับความร่วมมือด้านการจัดซื้อ จัดหา และสำรองวัคซีนสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน อาทิ เมื่อเกิดภาวะที่มีการระบาดใหญ่ของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ก็จะสามารถควบคุมการระบาด และบรรเทาสถานการณ์ลงได้อย่างทันเวลา เป็นการสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน และเพิ่มการเข้าถึงระบบสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพของประชาคมอาเซียน” ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าว 

นพ.นคร กล่าวว่า สถาบันฯ จะนำเสนอผลสรุปการประชุมดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-cultural Community: ASCC) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเข้าสู่ที่ประชุมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ลงนามอย่างเป็นทางการ จากนั้นสถาบันฯ จะได้เตรียมแผนการดำเนินงานด้านความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในระยะ 5 ปีถัดไปให้สอดคล้องกับปฏิญญาอาเซียนฉบับนี้ และบรรจุเป็นกิจกรรมภายใต้แผนงานของกลุ่มสุขภาพที่ 3 ค.ศ.2021-2025 ต่อไป

                  

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ