THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

16 กันยายน 2562 : 13:50 น.

ศูนย์ต่อต้านทุจริตมหาดไทยเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ย้ำให้ยึดคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดี

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผวจ.กาฬสินธุ์ ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิด “โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมกว่า 200 คน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ

ทั้งนี้ จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเปิดมุมมองในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ให้พัฒนาและก้าวหน้าต่อไป

นายทรงกลด กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการทุจริตยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ และระบบราชการ ประกอบกับรูปแบบของการทุจริตที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดเป็นนโยบายหลัก เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ

อย่างไรก็ตาม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำถึงหลักการทำงานต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งหลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบ และคุ้มค่า รวมทั้งได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นเรื่องการบริหารงบประมาณที่มีความโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

"บุคลากรกระทรวงมหาดไทยทุกคน จะเป็นฟันเฟืองสำคัญ ในการร่วมกันป้องกันปัญหาดังกล่าว ร่วมกันเป็นหูเป็นตา และต้องรู้ทันสถานการณ์ รวมถึงมีความตระหนักรู้ถึงโทษและความเสียหายที่จะบังเกิดตามมา นอกจากนี้ภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นภารกิจของทุกคนที่จะช่วยกันส่งเสริมให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงธรรมาภิบาลต่อไป" นายทรงกรดกล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ