THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 ตุลาคม 2562 : 15:47 น.

เตรียมพร้อม! 5 พ.ย. นี้ พช. เรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 100 อัตรา

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ซึ่งมีผู้สอบแข่งขันได้ฯ จำนวน 1,141 ราย และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้จะเป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้ กรมฯ จึงได้พิจารณาบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ ในลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 100 จึงขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับดังกล่าว ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 5 พ.ย.2562 ณ ห้องประชุม 3003 (ห้องสัมมนา) ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

สำหรับ ผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องส่งแบบตอบรับการยืนยันรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการมาถึงกองการเจ้าหน้าที่ ทางโทรสารหมายเลข 0-2143-8914 ทันทีที่ได้รับแจ้งจากกรมการพัฒนาชุมชน และต้องจัดเตรียมเอกสารประวัติส่วนตัวตามรายละเอียดการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุ พร้อมทั้งต้องกรอกข้อมูลในแบบแสดงความจำนงเลือกพื้นที่บรรจุแต่งตั้งส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชนด้วย ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.personnel.cdd.go.th  ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนด หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้สอบแข่งขันได้สละสิทธิ์

อธิบดี พช. กล่าวว่า ในวันรายงานตัว ผู้สอบแข่งขั้นได้จะได้รับฟังรายละเอียดในการเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 111 ที่มีกำหนดฝึกอบรมในวันที่ 14 พ.ย.– 23 ธ.ค.2562 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นระยะเวลา 40 วัน เพื่อเป็นการต้อนรับเมล็ดพันธุ์ใหม่นักพัฒนา ที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ด้วยการเรียนรู้ มุ่งเน้นการสร้างจิตวิญญาณนักพัฒนา เพิ่มทักษะการทำงานภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เป็นทัพหน้าในการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขได้ต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ