THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 ตุลาคม 2562 : 17:34 น.

มหาดไทยสร้างองค์ความรู้ให้ข้าราชการบรรจุใหม่ ผ่านหลักสูตร“การเป็นข้าราชการที่ดี”ย้ำต้องยึดมั่นในจริยธรรมของข้าราชการ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. ที่ห้องประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 65 จัดโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของราชการและการเป็นข้าราชการที่ดี มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน 100 คนจากหลายหน่วยงาน โดยมี นายอังกูร สุ่นกุล ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ กล่าวรายงาน

นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การเป็นข้าราชการที่ดี” ตอนหนึ่งว่า ข้าราชการต้องตระหนักในเรื่อง “จริยธรรมของข้าราชการ” หากข้าราชการขาดซึ่งจริยธรรม จิตสำนึก จิตวิญญาณ หรืออุดมการณ์ที่ดีงามเพื่อส่วนรวมแล้ว ก็จะทำให้ข้าราชการประพฤติมิชอบในวงราชการได้ ดังนั้น จริยธรรมของข้าราชการจึงมีส่วนแสดงให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม เป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกคนพึงมีควบคู่กันไปกับการเป็นข้าราชการที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญอีกประการหนึ่งที่ข้าราชการทุกคนพึงมีคือ 1.พร้อมในด้านขีดความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 2.พร้อมที่จะพัฒนาตนเองและกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา 3.พร้อมทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานได้ในทุกสถานการณ์

4.พร้อมอาสาทำงาน โดยมีความเสียสละและยินดีช่วยเหลืองานราชการอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือไปจากความรับผิดชอบของตน และไม่นำเวลาราชการเป็นตัวตั้งในการปฏิบัติหน้าที่แต่เพียงเท่านั้น 5.พร้อมทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด โดยทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ และมุ่งมั่นทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ และ6.พร้อมใช้โอกาสในแต่ละวันทำงานเพื่อสั่งสมความรู้และประสบการณ์ในสายอาชีพ ตลอดจนผูกมิตรสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานอยู่เสมอ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทุกคนตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาอบรมไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ทุกคนร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรม ผ่านการพัฒนาตนเองตามหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อนำประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ