THAI NEWS

08 มกราคม 2563 : 21:18 น.

มหาดไทยจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 68 ย้ำให้ยึดมั่นในหลักจริยธรรม พร้อมร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรมผ่านความพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 68 จัดโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของราชการและการเป็นข้าราชการที่ดี โดยมี นายอังกูร สุ่นกุล ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ กล่าวรายงาน ณ กระทรวงมหาดไทย

นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การเป็นข้าราชการที่ดี” มีใจความตอนหนึ่งว่า ขึ้นชื่อว่าข้าราชการนั้น การตระหนักในเรื่อง จริยธรรมของข้าราชการถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพราะหากข้าราชการขาดซึ่งจริยธรรม จิตสำนึก จิตวิญญาณ หรืออุดมการณ์ที่ดีงามเพื่อส่วนรวมแล้วก็จะทำให้ข้าราชการประพฤติมิชอบในวงราชการได้

ทั้งนี้ การกระทำหรือผลงานที่ปรากฏออกมาก็จะขาดประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากจิตใจหรือจริยธรรมย่อมมีส่วนสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมของตัวบุคคล ดังนั้นจริยธรรมของข้าราชการจึงมีส่วนแสดงให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการที่มี คุณธรรม อันเป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกคนพึงมีควบคู่ไปกับการเป็นข้าราชการที่มีคุณภาพ

นอกจากนั้น สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ข้าราชการพึงต้องยึดถือไว้อยู่เสมอ คือ การร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรม ผ่านการพัฒนาตนเองตามหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา โดยขอให้ข้าราชการทุกคนพึงระลึกว่าตนเองนั้นถือเป็นฟันเฟืองส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลไกระบบราชการในภาพรวมทั้งประเทศ หากฟันเฟืองเหล่านี้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ภายใต้หลักจริยธรรมของข้าราชการ พร้อมด้วยหลักคุณธรรม 4 ประการ ดังที่กล่าวไว้แล้ว ก็ย่อมส่งผลดีต่อชาติบ้านเมืองตามไปด้วย เพราะเมื่อระบบราชการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนก็อยู่ดีมีสุข

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ