THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

26 กุมภาพันธ์ 2563 : 16:17 น.

สถ.เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เติมเต็มความรู้อำนวยความสะดวกประกอบการเสียภาษี

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ออกไปอีก 4 เดือน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ รมว.มหาดไทยเห็นชอบให้ขยายเวลาดำเนินการ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำเอกสารสรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อให้จังหวัด อำเภอ และอปท.ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บภาษี โดยผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และผู้มีหน้าที่เสียภาษี ตลอดจนผู้สนใจ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ตาม QR Code ที่แนบมานี้

อธิบดี สถ.กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยสถ.ได้เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาก่อนที่กฎหมายจะมีผลใช้บังคับเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้อปท.สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรมต่อประชาชน

อย่างไรก็ตาม มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีของอปท.ทั่วประเทศกว่า 20,000 คน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบโปสเตอร์ ใบปลิว อินโฟกราฟฟิก และแอนิเมชั่นต่าง ๆ ที่เข้าใจง่าย เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลได้จาก www.dla.go.th ในระยะต่อไป เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการชำระภาษีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อยู่ระหว่างหารือร่วมกับธนาคารกรุงไทยเพื่อพัฒนาระบบการชำระภาษีโดยใช้แอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือเพื่อให้สามารถชำระภาษีผ่านธนาคารต่าง ๆ ได้โดยง่ายต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ