THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

27 กุมภาพันธ์ 2563 : 16:52 น.

อธิบดีสถ.ตั้งเป้ายกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ย้ำในปี 2563 ต้องผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปราย หัวข้อ “การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ประจำปี 2563 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

นายประยูร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง เช่น สร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต, การประเมินประสิทธิภาพ อปท.“Local Performance Assessment” (LPA) ภายใต้กรอบ 5 ด้าน ที่กำหนดให้มีการประเมินด้านธรรมาภิบาล โดยตั้งเป้าหมายให้ อปท.ทุกแห่ง ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความโปร่งใส การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ ในภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,851 แห่ง มีผลการประเมินประสิทธิภาพในปี 2562 ในด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล มีผลคะแนนที่ 83.73

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ป.ป.ช. ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (อปท.) (ITA), ร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องการเงิน การคลัง ของ อปท. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด, การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ, กองตรวจสอบระบบบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อธิบดีสถ.กล่าวว่า ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งยึดเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญในการดำเนินการต่างๆ ประกอบไปด้วย1.หลักนิติธรรม 2.หลักคุณธรรม 3.หลักความโปร่งใส 4.หลักการมีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบ และ 6.หลักความคุ้มค่า

“การตั้งเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ในปี 2563 ให้ อปท.ร้อยละ 50 หรือจำนวน 3,926 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป ขอฝากให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ช่วยกันผลักดันผลการประเมินให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเน้นสร้างการรับรู้ในการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกครั้ง” อธิบดี สถ.กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ