THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

05 เมษายน 2563 : 16:13 น.

กรมการพัฒนาชุมชนประกาศพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีออกไป 1 ปี เยียวยาสมาชิกได้รับความเดือดร้อนช่วงวิกฤติโควิด-19 ระบาด ยื่นเอกสารได้ถึง 29 พ.ค.2563

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ประกาศมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนฯ โดยยืดเวลาออกไป 12 เดือน เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและชีวิตประจำวันของสมาชิกลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาและช่วยเหลือสมาชิกในการชะลอการชำระหนี้ อีกทั้งเพื่อเป็นการประคับประคองให้สตรีมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตินี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงมีมติให้พักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ยในระหว่างการพักชำระหนี้ ทั้งดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัด และเบี้ยปรับ

สำหรับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กรสตรี เป็นผู้กู้ยืมเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพ ไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีในชั้นศาลและลูกหนี้ที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว โดยสมาชิกซึ่งเป็นลูกหนี้กองทุนฯ ที่ถึงกำหนดชำระระหว่าง 1 เม.ย.– 30 ก.ย.2563 สามารถแจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้ พร้อมยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 29 พ.ค.2563 ที่สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ หรือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ที่สมาชิกได้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไว้

อธิบดีพช.กล่าวว่า คณะกรรมการฯ จะพิจารณารับรองการขอพักชำระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และเจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมความพร้อมให้บริการอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างเคร่งครัดและมีความปลอดภัยที่สุด หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมายเลขโทรศัพท์ 02 141 3081 หรือ 02 141 3056

อย่างไรก็ตาม หวังว่ามาตรการนี้จะสามารถประคับประคองให้ลูกหนี้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตินี้ไปได้ นอกจากนั้นกรมการพัฒนาชุมชนยังมีแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัยโควิด-19 ที่เริ่มดำเนินการแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมฯ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักให้ 5 ชนิด นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกครัวเรือนสามารถทำได้ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร คือการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต และเชื่อว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้อย่างแน่นอน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ