THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

08 พฤษภาคม 2563 : 17:26 น.

"วราวุธ”เชื่อคนอยู่กับป่าได้หากสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ที่ตำบลประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันที่ 10 พ.ค.ของทุกปีเป็นวัน “ป่าชายเลนแห่งชาติ” ซึ่งการจัดงานในปีนี้ได้มอบหมายให้นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว. ทส. หารือร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการกำหนดมาตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนของประเทศ รวมถึง แนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลในการควบคุมและป้องกันการแพร่โควิด-19

นายวราวุธ กล่าวว่า ความเป็นป่าที่สมบูรณ์ย่อมต้องอาศัยเวลาและความร่วมมือ ต้นไม้ใช้เวลาในการเติบโตนับ 10 ปี ใช้งบประมาณมหาศาลในการดูแลรักษา ลำพังเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างเดียวคงทำให้สำเร็จทั้งหมดไม่ได้ หากต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนในความร่วมมืออนุรักษ์และใช้ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างรู้คุณค่า วันป่าชายเลนแห่งชาติ กำหนดขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนทุกคนให้เห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลน แต่การอนุรักษ์และดูแลผืนป่า เราต้องทำกันทุกวัน หากวันใดเราละเลย ผืนป่าก็คงจะเสื่อมโทรมและลดจำนวนลงจนยากที่จะฟื้นคืนกลับสู่สมดุลได้ดังเดิม

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยมีราว 2.86 ล้านไร่ แต่มีป่าชายเลนที่ยังคงสภาพสมบูรณ์เพียง 1.53 ล้านไร่ ส่วนที่เหลือได้ถูกเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ไปบ้าง กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมบ้าง รวมแล้วราว 1.33 ล้านไร่ เนื่องจาก ประเทศไทยและทั่วโลกยังคงประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทำให้การจัดกิจกรรมเนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2563 จึงต้องดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดและมาตรการที่ทางรัฐบาลได้กำหนด อย่างไรก็ตาม ในปีนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกับพี่น้องประชาชน เครือข่ายอนุรักษ์ในพื้นที่รอบป่าชายเลนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรณรงค์และปลุกจิตสำนึกของสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล โดยได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกป่าชายเลนในวันป่าชายเลนแห่งชาติ พร้อมได้เตรียมพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลน เพื่อแจกฟรีให้พี่น้องประชาชนนำไปปลูกในพื้นที่ที่กรมทช.จัดเตรียมไว้ รวมถึง พื้นที่ป่าชายเลนใกล้บ้าน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ