THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

16 มิถุนายน 2563 : 17:37 น.

ปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯทั่วประเทศ เร่งดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี หวังสร้างรายได้ชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศระบุว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้นำเสนอ โดยรณรงค์เชิญชวนคนไทยให้สวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ที่สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน

ทั้งนี้ มีการมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าภาพหลักเร่งขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว ล่าสุด นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเร่งขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติ ครม.แล้ว

สำหรับสาระสำคัญของมาตรการนี้ให้ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน โดยให้ทุกกระทรวงพิจารณาจัดทำมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ทั้งการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายผ่านกิจกรรมประชุมเสวนา และสื่อต่างๆ รวมถึงจัดทำแผนงานโครงการรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ