THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

19 มิถุนายน 2563 : 14:26 น.

มท.1 ให้การต้อนรับกมธ.แก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา และร่วมหารือการจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กและแก้ปัญหาความยากจน เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ที่ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้การต้อนรับนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ในโอกาสเข้าหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้งและอุทกภัย การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การลดความเหลื่อมล้ำ และความยากจนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ต้องอาศัยหลายหน่วยงาน หลายทฤษฎี หลายหลักคิดในการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งในวันนี้ คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ได้นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนกับกระทรวงมหาดไทย

อย่างไรก็ตาม จากการหารือในครั้งนี้ คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ได้นำเสนอแนวทางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อาทิ การจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็ก การจัดทำฐานข้อมูลการใช้น้ำ/ผังน้ำ การขับเคลื่อนกลไกระดับพื้นที่ การแก้ไขปัญหาความยากจน ที่ดินทำกิน การแก้ไขปัญหาหนี้สิน การทำป่าต้นน้ำ และการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแนวคิดการตลาดนำการเมือง เป็นต้น

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณคณะกรรมาธิการฯ ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำ ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ การลดความเหลื่อมล้ำ การแก้ไขปัญหาความยากจน และการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กลไกในระดับพื้นที่ ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ส่วนราชการในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง และจะได้รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางของคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ทั้งเรื่องทฤษฎีแหล่งน้ำขนาดเล็ก การจัดทำผังน้ำชุมชน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ