THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

03 กรกฎาคม 2563 : 19:47 น.

ยูเนสโกปลื้มกสศ.จัดเวทีนานาชาติลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเพิ่มความเสมอภาคของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.63 นายชิเงรุ อาโอยากิ ผู้อำนวยการยูเนสโก ประจำประเทศไทย กล่าวถึงการจัดประชุมนานาชาติครั้งใหญ่ด้านการศึกษา ภายใต้หัวข้อ EQUITABLE EDUCATION: ALL FOR EDUCATION ของกสศ. ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 ก.ค.ว่า ความพิเศษของการประชุมในครั้งนี้ก็คือการเปลี่ยนผ่านกรอบแนวคิดทางการศึกษา จาก Education for All ไปสู่ All for Education เพื่อให้สอดรับสอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความละเอียดซับซ้อนมากยิ่งขึ้น วิกฤตการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงการศึกษาของคนทุกเพศทุกวัยทั่วโลก

ดังนั้น UNESCO พร้อมด้วยความเห็นชอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนกรอบแนวคิดเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก การระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายประเทศทั่วโลกต้องปิดโรงเรียน มีเด็กนักเรียนหลายล้านคนต้องตกอยู่ในสภาพโดนให้ออกจากโรงเรียน กลายเป็นความเสี่ยงที่จะกระเทือนต่อความเสมอภาคทางการศึกษา และส่งผลลบต่อแนวคิด All for Education ได้ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการปรับเปลี่ยนแนวคิดมุมมองที่มีต่อระบบการศึกษา ด้วยการหันมาร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน ในการติดและลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาที่มีอยู่ให้มีความยืดหยุ่นพอที่จะทำให้การเดินหน้าศึกษาหาความรู้มีความต่อเนื่องกับตัวผู้เรียนทุกคน ในทุกเงื่อนไขบริบทแวดล้อม

ทั้งนี้ ขอแสดงความชื่นชมกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ของไทยถึงความกระตือรือร้นในการจัดงานดังกล่าวในฐานะเจ้าภาพภายใต้ความร่วมมือกับหลายฝ่าย เพราะนับเป็นการส่งสัญญาณอันดีต่อความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการปฎิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความเสมอภาคของประเทศไทย

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ