THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 กรกฎาคม 2563 : 09:17 น.

นายกฯยินดีไทยได้ดับที่ 57 ผลการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 ขององค์การสหประชาชาติ จากเดิมอยู่ลำดับ 73 ในปี 2561 ดีขึ้น 16 อันดับ

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ยินดีที่ไทยได้รับการจัดอันดับที่ 57 จากผลการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government Development Index : EGDI ) ปี 2563 ขององค์การสหประชาชาติ จากเดิมได้ลำดับที่ 73 ในปี 2561 ดีขึ้น 16 อันดับ

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประเมินความพร้อมของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาทางอิเล็คทรอนิกส์ และสะท้อนความสามารถของภาครัฐในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการประชาชน โดยจัดการประเมินทุก 2 ปี สำรวจจาก 193 ประเทศ ที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ พิจารณาจาก 3 ปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ 1 การให้บริการออนไลน์ 2 โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และ 3 ทุนมนุษย์

อย่างไรก็ตาม นายกฯขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมตั้งใจทำงานจนทำให้การจัดอันดับของไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นผลสำคัญสืบเนื่องจากการปฏิรูปประเทศที่ปรากฏผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งตามแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐด้วย

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ