THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

18 สิงหาคม 2563 : 21:30 น.

กระทรวงศึกษาธิการออกหนังสือด่วนให้โรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศเปิดพื้นที่ให้นักเรียนทำกิจกรรมแสดงความคิดเห็นได้ภายใต้กฎหมาย ย้ำไม่ให้บุคคลภายนอกร่วมชุมนุม

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ทั่วประเทศ มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมตีให้รับฟังความเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน สภาผู้แทนราษฎรได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ส.ค.2563 ซึ่งที่ประชุมห็นว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 รับรองไว้ จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิตเห็นภายได้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและความปลอดภัยของนักเรียนโดยมิให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุม นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการให้โรงเรียนในสังกัด เปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและปลอดภัยของนักเรียนโดยไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุม

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ