THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

22 สิงหาคม 2563 : 10:49 น.

ปภ.รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.เวลา 08.00 น. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ น่าน แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง และพะเยา รวม 15 อำเภอ 48 ตำบล 189 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,413 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในช่วงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึงปัจจุบัน (22 ส.ค.63 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดน้ำป่า ไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือ 5 จังหวัด รวม 15 อำเภอ 48 ตำบล 189 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,413 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 ราย ได้แก่ น่าน เกิดน้ำไหลหลาก ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเวียงสา อำเภอภูเพียง อำเภอสันติสุข และอำเภอนาน้อย รวม 18 ตำบล 83 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 960 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 ราย

ทั้งนี้ แพร่ เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอร้องกวาง อำเภอสูงเม่น อำเภอสอง อำเภอลอง และอำเภอหนองม่วงไข่ รวม 27 ตำบล 96 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 443 ครัวเรือน เชียงใหม่ เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอแม่ออน รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 10 ครัวเรือน ลำปาง เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอเมืองปาน รวม 1 ตำบล 5 หมู่บ้าน พะเยา เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน รวม ตำบล 4 หมู่บ้าน ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว

ทั้งนี้ มีการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ