THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 กันยายน 2563 : 20:06 น.

กลุ่ม Allism จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของคนพิการ พร้อมหนุนข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษา และแนวร่วมอื่นๆ

เมื่อเย็นวันที่ 6 ก.ย.กลุ่ม Allism (Alliance for Inclusive Society Movement) ได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของคนพิการ โดยเป็นการแสดงละครใบ้แสดงภาพอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา เคารพธงชาติและอ่านแถลงการณ์ข้อเรียกร้อง ณ บริเวณ สกายวอร์ค ใกล้ห้างมาบุญครองและหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตัวแทนกลุ่ม Allism ได้กล่าวถึงจุดยืน 2 ข้อ ได้แก่ 1. ข้อเรียกร้องทุกข้อต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด IL-Independent Livig หรือแนวคิดการดำเนินชีวิตอิสระ ที่เป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างและฟื้นคืนอำนาจในการตัดสินใจของคนพิการ และ 2. ข้อเรียกร้องทั้งหมดต้องเกิดขึ้นบนสภาพแวดล้อมของสังคมที่เป็นประชาธิปไตย ประชาชนมีอำนาจสูงสุด ปราศจากการรัฐประหาร ฉีกรัฐธรรมนูญ ดังเช่นที่เป็นมาตลอด เพราะเชื่อว่าหลักการประชาธิปไตยจะทำให้เสียงและคุณค่าของคนทุกคนเท่ากัน และเกิดการกระจายอำนาจ ที่จะช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจในชีวิตของตัวเองบนทุกระดับ

นอกจากนั้นยังมีอีก 3 ขอเรียกร้อง คือ 1.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ มาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษา ควรระบุให้คำนึงถึงความแตกต่างหลากหลาย และรัฐต้องสนับสนุนสิ่งที่เอื้อให้เกิดการเข้าถึงการศึกษาของคนพิการทุกประเภท เช่น ผู้ช่วยคนพิการ ,สื่อการสอน ,สภาพแวดล้อม ,โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีบทบังคับใช้กับทุกสถานศึกษา ไม่ว่าจะของภาครัฐหรือเอกชน

2. รัฐธรรมนูญต้องมีผลบังคับให้สถานศึกษาตามความหมายของกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับคนพิการและคนชราทำตามหลักกณฑ์ข้อบังคับ และมีผลย้อนหลังครอบคลุมถึงทุกโรงเรียน และ 3. รัฐธรรมนูญควรคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงและทำกิจกรรมทางสังคม โดยมีการให้สวัสดิการเบี้ยความพิการ ครอบคลุมมาตรฐานค่าครองชีพตามเกณฑ์เส้นความยากจนโดยเฉลี่ยของประเทศ เพื่ออำนวยต้นทุนให้คนพิการมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ตราบที่ประเทศไทยยังไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่เอื้อและอาศัยต้นทุกต่ำสำหรับทุกคน

อย่างไรก็ตาม ตัวแทนกลุ่ม Allism ยังเห็นด้วยและสนับสนุนข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษา และแนวร่วมอื่นๆ ที่ตั้งยู่บนแนวทางประชาธิปไตย เพราะเชื่อว่าการมองเห็นคนทุกคนเท่ากัน และยอมรับความแตกต่างหลากหลาย และการมองว่าเสียงของทุกคนมีคุณค่าจะนำพาประเทศไปสู่สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้

สำหรับ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาให้ความสนใจพอสมควร รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบลานกิจกรรม

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ