THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

07 กันยายน 2563 : 10:46 น.

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ ให้

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่ง (พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา) โดยมีเนื้อหาดังนี้

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำรองราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน และขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบข้อ ๘ วรรคสอง ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการใด หรือสำรองราชการในส่วนราชการใด พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความ กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ