THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

19 ตุลาคม 2563 : 11:06 น.

มหาดไทยสั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัดเร่งตรวจคัดกรองแรงงานเมียนมาในสถานประกอบการทุกแห่ง เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งกละประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนรา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในประเทศไทย ได้สั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทุกแห่งที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา โดยให้ตรวจคัดกรอง แรงงานทุกคน และตรวจหาเชื้อโรคโดยการสุ่มตรวจ รวมทั้งกำชับให้มีการดำเนินมาตรการทางด้านสาธารณสุข กรณีพบผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และหากพบมีการจ้างแรงงานที่ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ