THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 มกราคม 2564 : 09:50 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานพร ปีใหม่ พุทธศักราช 2564

เมื่อวันที่ 31ธ.ค.2563 เวลา 20.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานพร ปีใหม่ พุทธศักราช 2564 แก่ปวงชนชาวไทย ผ่านทางโทรทัศน์รวมกาลเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ความว่า

"เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกๆ ท่าน ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความเป็นมงคล โดยทั่วกัน

คนไทยเรามีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความดี ความงาม และความเจริญ เป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจอยู่วัฒนธรรมทั้งนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ภาษา ศิลปะ วิทยาการต่างๆ และนิสัย จิตใจ ทำให้คนไทย ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ ณ ที่ใด ก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่างใกล้ชิด

ในปีใหม่นี้ จึงขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่าของความดี ความงาม และความเจริญทั้งปวง ความมั่นคง หนักแน่นในความถูกต้อง ด้วยเหตุผลและความจริง และช่วยกันสืบสาน รักษา ให้ดำรงอยู่ ไม่ขาดสาย และสร้างเสริม ต่อยอดให้รุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งๆ ขึ้น พร้อมทั้งตั้งตัว ตั้งใจ ให้มั่นคงแน่วแน่ ที่จะประพฤติตน ปฏิบัติงาน ให้ดี ให้ถูกต้อง ด้วยความมีสติ รู้ตัว และด้วยปัญญา รู้เหตุ รู้ผล

แม้ประเทศจะตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ก็สามารถที่จะนำพาให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือร่วมใจโดยพร้อมเพรียงกัน จะนำพาชาติบ้านเมืองให้บังเกิดความผาสุก มั่นคง และเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาทุกท่าน ให้มีกำลังกายแข็งแรง กำลังใจเข้มแข็ง กำลังปัญญาเฉียบคม สามารถนำพาตน นำพาส่วนรวม และประเทศชาติให้บรรลุถึงความสุข ความเจริญได้ โดยทั่วกัน"

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ