THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 มกราคม 2564 : 09:53 น.

กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจ "พรปีใหม่" ที่คนไทยอยากขอ พบส่วนใหญ่ขอให้สุขภาพแข็งแรง และขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกัน

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “พรปีใหม่ 2564 ที่คนไทยอยากขอ” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,184 คน พบว่า

เมื่อถามว่า “หากขอพร 1 ข้อ ในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 ท่านอยากจะขออะไร ให้กับตนเอง” ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.0 ขอให้สุขภาพแข็งแรง รองลงมาร้อยละ 13.0 ขอให้ร่ำรวย/เจริญรุ่งเรือง ร้อยละ 8.4 ขอให้มีความรัก/ได้คู่/ ชีวิตครอบครัวที่ดี ร้อยละ 5.9 ขอให้ประสบความสำเร็จด้านการเรียน/การงาน/ตำแหน่งหน้าที่ และร้อยละ 4.2 ขอให้ธุรกิจเปรี้ยงปร้าง

เมื่อถามว่า “หากขอพร 1 ข้อ ในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 ท่านอยากจะขออะไร ให้กับประเทศไทย” ประชาชนร้อยละ 43.5 ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกัน รองลงมาร้อยละ 21.3 ขอให้ไวรัส COVID-19 หายไป มีวัคซีนรักษาโดยเร็ว และร้อยละ19.7 ขอให้เศรษฐกิจดี ข้าวของไม่แพง

เมื่อถามว่า “หากจะให้ของขวัญ 1 ชิ้น เพื่อเป็นของขวัญให้ประเทศชาติ ท่านอยากจะทำอะไร” ประชาชนร้อยละ 35.7 จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของตนเองและประเทศชาติ รองลงมาร้อยละ 17.2 จะปฏิบัติตนเป็นคนดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคม และร้อยละ 15.1 จะใช้ชีวิตพอเพียง พออยู่ พอกิน ในช่วงยุค COVID-19

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ