THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

18 มกราคม 2564 : 15:41 น.

สถ.ร่วมมือองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ขับเคลื่อนการลงทุนในเด็กปฐมวัย สร้างความยั่งยืนด้านการศึกษา พร้อมทั้งหารือแนวทางการจัดการศึกษาในห้วงสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรม และนายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น หารือร่วมกับคณะผู้แทนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ประกอบด้วย นางเซเวอรีน เลโอนาร์ดี รองผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย นางสาวอาร์ตี้ เซจิ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ ดร.กนต์ธีร์ นุชสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมินผล ถึงความร่วมมือระหว่าง สถ. กับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในปี 2564 โดยเฉพาะการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มการลงทุนในเด็กปฐมวัยด้วยกลไกท้องถิ่น” รวมทั้งหารือถึงแนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในห้วงสถานการณ์โควิด-19 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้อ

ที่ผ่านมา สถ. และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ลงนามข้อตกลงแผนการทำงานเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกันระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ. 2560 – 2564) การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ผลการดำเนินงาน ได้ขยายพื้นที่การทำงานกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 23 แห่ง ในพื้นที่ 23 จังหวัด ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สามารถจัดการอบรมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงาน เพื่อขยายองค์ความรู้ให้กับครูศูนย์อื่นในการสร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัย และสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

การดำเนินงานในปี 2564 สถ. และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้วางแผนขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มการลงทุนในเด็กปฐมวัยด้วยกลไกของท้องถิ่น” ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก พัทลุง และพระนครศรีอยุธยา รวมถึงดำเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในพื้นที่ 23 จังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยังได้วางแผนให้การสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนรู้ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่บ้านของเด็กปฐมวัยในทั่วประเทศอีกด้วย

อธิบดี สถ. กล่าวว่า สถ.ได้แจ้งแนวทางการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปยังสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด อปท. ทั่วประเทศ โดยกรณีสถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสื่อสารทางไกล รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม ส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ให้ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ใช้แอปพลิเคชัน Khunlook ในการติดตามพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมไปถึง อปท. สามารถจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนได้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เด็กเล็กยังคงได้รับโภชนาการครบถ้วน มีผลดีต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ ต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ