THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

07 กุมภาพันธ์ 2564 : 14:44 น.

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชี้เลือกตั้งซ่อมส.ส.นครศรีธรรมราช เขต3 เป็นบทพิสูจน์ 3 ศรัทธาประชาชน ย้ำยึดกติกาประชาธิปไตยสุจริตมั่นใจรัฐบาลรักษาที่นั่งไว้ได้

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรค เปิดเผยว่า การเลือกตั้งซ่อมส.ส.นครศรีธรรมราช เขต3 จะเป็นการพิสูจน์ 3 ศรัทธาของประชาชน คือ ศรัทธาต่อรัฐบาล ศรัทธาต่อพรรคและศรัทธาต่อผู้สมัคร ซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลจะยังสามารถรักษาเสียง ส.ส.ได้เช่นเดิม เมื่อพิจารณาจากผลงานของรัฐบาลในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 และวิเคราะห์จากผลการเลือกตั้ง ส.ส.ของนครศรีธรรมราช เขต 3 ที่ผ่านมาผู้สมัครในสังกัดรัฐบาลมีคะแนนอยู่ในอันดับที่ 1 ถึง 3

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์จะยึดกติกาการเลือกตั้งบนแนวทางสุจริตยุติธรรม มุ่งนำเสนอวิสัยทัศน์นโยบายและผลงานทั้งระดับชาติและจังหวัดในยุคทำได้ไว ทำได้จริง ภายใต้การนำของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ หัวหน้าพรรค และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ตนได้นัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคในวันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ.เวลา 14.00 น.ที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งซ่อมส.ส.ครั้งนี้ โดยเน้นการเข้าถึงประชาชนทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ นำเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ๆ และผลงานพรรคจากอดีต ปัจจุบันและอนาคต เช่น 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเช่นโครงข่ายถนนสี่เลน, รถไฟ 4 รางทางคู่ทั่วประเทศ การส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาค การพัฒนาสนามบินและท่าเรือในภูมิภาค การขยายโครงข่ายไอซีที.ช โครงการพัฒนาเซาเทิร์นซีบอร์ดสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้(Southern Economic Corridor)และระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล

2.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยกระดัยคุณภาพชีวิตและกระจายโอกาสลดเหลื่อมล้ำเช่นโครงการมหาวิทยาลัยในภูมิภาคโครงการนมโรงเรียน, โครงการอาหารกลางวันนักเรียน,กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ, โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เริ่มต้นค่าตอบแทน อสม.เดือน ,ยกฐานะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) การพัฒนาฝีมือแรงงานและคุณวุฒิวิชาชีพ การส่งเสริมการออม การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ(LGBT) 3.การพัฒนาทัองถิ่นชนบทและพัฒนาประชาธิปไตยฐานรากโดยนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) จากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลและเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาขิกสภาโดยตรงจากประชาชน 4.การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่(New Economy)เช่นเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจBCG เศรษฐกิจบนฐานพลังงานหมุนเวียนเช่นโครงการเอทานอล

5.การลดความเหลื่อมล้ำโดยกระจายการถือครองที่ดินให้เกษตรกรและชุมชนโดยมาตรการโฉนดชุมชน ธนาคารที่ดิน และการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร 6.การปฏิรูปภาคเกษตรด้วยโครงการประกันรายได้เกษตรกร .การจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 77 จังหวัดเพื่ออัพเกรดภาคเกษตรด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีโครงการประมงชุมชนและชลประทานชุมชนและการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรายย่อยโดยกลไกกองทุนกฟก. เป็นต้น

“สำหรับวิสัยทัศน์ จ.นครศรีธรรมราช คือนครแห่งอารยธรรม น่าอยู่ น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืนซึ่งได้พัฒนาต่อเนื่องมีศักยภาพพร้อมทุกด้านที่จะต่อยอดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาของภาคใต้ตอนกลางทั้งด้านการศึกษาการค้าการท่องเที่ยวโลจิสติกส์และเกษตรอุตสาหกรรม(Agroindustry)เช่นโครงการนิคมอุตสาหกรรมยาง(Rubber Valley) โครงการศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีเกษตรอาหารและผลไม้โดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมที่ทีบทบาทสำคัญยิ่ง อนาคตของนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งเดียวกับอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดและเป็นอีกครั้งที่พรรคประชาธิปัตย์จะขอโอกาสในการทำงานเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันกับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชด้วยวิสัยทัศน์และการทำงานแนวใหม่โดยคนรุ่นใหม่คือนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์เป็นตัวแทนพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้” รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ