THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

16 มีนาคม 2564 : 19:33 น.

ป.ป.ช.ยื่นคำร้องให้ศาลฎีกาวินิจฉัย

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ศาลฎีกา สนามหลวง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 235(1) กรณีของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 ก.พ.64 ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด น.ส.ปารีณา ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง สืบเนื่องจากที่ น.ส.ปารีณาถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐพื้นที่ จ.ราชบุรี กว่า 700 ไร่ มาทำปศุสัตว์เหตุเกิดระหว่างวันที่ 25 พ.ค.-12 ธ.ค.62 ที่หมู่ 6 ต.รางบัวอ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ท้ายคำร้อง ป.ป.ช. ผู้ร้อง ได้ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่ง 1.ให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ศาลฎีกาประทับรับฟ้องจนกว่าจะมีคำพิพากษา 2.ให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปีด้วย

โดยศาลฎีกา บันทึกคำร้องของ ป.ป.ช.ไว้ในสารบบคดีหมายเลขดำ คมจ.1/2564 ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ศาลจะดำเนินการตามแนวทางบริหารจัดการคดีเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยศาลฎีกาจะกำหนดวันนัดฟังคำสั่งชั้นรับคำร้องว่าจะรับหรือไม่รับคดีนี้ต่อไป ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่รับคำร้องและเสนอสำนวนให้เลขานุการศาลฎีกาทราบแล้ว

ซึ่งในขั้นตอนนั้นหากองค์คณะพิจารณาพิพากษามีคำสั่งในชั้นรับคำร้องแล้วให้รับคำร้อง จึงจะส่งสำนวนคำร้องของ ป.ป.ช.ให้ผู้คัดค้านทราบ รวมทั้งทำหนังสือแจ้งคำสั่งรับคำร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และกำหนดวันนัดพิจารณาครั้งแรกเพื่อสอบถามผู้คัดค้าน โดยจะต้องกำหนดวันนัดพิจารณาครั้งแรกนี้ให้คู่ความทราบไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนจะมีการนัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐาน จากนั้นจึงจะกำหนดนัดวันไต่สวน

ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง พ.ศ.2561 ในข้อ 12 วรรคสอง บัญญัติไว้ด้วยว่า เมื่อศาลมีคำสั่งรับคำร้องแล้วผู้คัดค้านจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และให้ศาลแจ้งคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ