THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

23 มีนาคม 2564 : 15:46 น.

รัฐบาลเชิญชวนคนไทยสนองแนวพระราชดำริสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ร่วมประกวดผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ภายใต้พระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อให้คณะรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต้นแบบของจังหวัดที่ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในเรื่องการส่งเสริมอาชีพและผ้าไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ถูกใจของประชาชน โดยผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่น โดยเฉพาะผ้าทอมือของกลุ่มอาชีพจากทั่วทุกภูมิภาคที่ได้นำมาจัดนิทรรศการ และขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมประกวดผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ด้วยการนำลายพระราชทานมาประยุกต์บนผืนผ้าให้เกิดความประณีต รักษาอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นไว้ โดยเราควรมีการพัฒนารูปแบบผืนผ้าให้มีความหลากหลาย ทันสมัย นำผลิตภัณฑ์มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมอาชีพ พร้อมเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์แก่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง เป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

ด้าน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวขอบคุณนายกฯที่ช่วยผลักดันให้ความต้องการใช้ผ้าไทยของประชาชน มีเพิ่มมากขึ้น สร้างมูลค่า เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยได้สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย สู่การรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย

ทั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้มีพระดำริพระราชทานแก่วงการผ้าไทยว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้นผ้าไทยให้เป็นที่นิยมสู่สากล สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส โดยได้พระราชทานแบบลายผ้า“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นลายต้นแบบในการรังสรรค์ ถักทอเรื่องราวไปตามแต่ละภูมิภาค ให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้าและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น ชุดถ้วยกาแฟ ศิลาดล ผ้าคลุมฮิญาบ เป็นต้น

นอกจากนั้น ได้มอบลายผ้าพระราชทานให้กับกลุ่มทอผ้าใน 76 จังหวัด มีการนำลายผ้าไปต่อยอดจำนวน 1,042 กลุ่ม จำนวนสมาชิกกลุ่ม 10,168 คน มียอดจำหน่าย 6,856,740 บาท และยอดสั่งจอง จำนวน 303,000 บาท มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 8,511,653,145 บาท (ข้อมูล ณ เดือนก.พ.2564) และปัจจุบันเรามีศูนย์กลางนครชัยบุรินทร์ จ.นครราชสีมา ซึ่งรวบรวมเส้นไหมของดีและมีคุณภาพ ร่วมกับกลุ่มทอผ้า ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปในการขับเคลื่อนกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีอาชีพ มีรายได้ และมีผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ ที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมไว้ ณ ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเส้นไหมของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่ เป็นการสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน รวมถึงปลุกกระแสเทรนด์ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล พร้อมดึงรายได้สู่ชุมชนอันเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำให้เกิดการหมุนเวียนในห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจระดับประเทศต่อไป

สำหรับ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดฯ ทางเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th หรือทาง Facebook กรมการพัฒนาชุมชน หรือติดต่อเบอร์ 02 -141- 6179 รวมถึงสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั่วประเทศ 

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ