THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

27 กรกฎาคม 2564 : 13:23 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่"พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2564" โปรดเกล้าฯให้มีการพระราชทานอภัยโทษในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.64

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 64 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ "พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๔" โดยมีสาระสำคัญคือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

ทั้งนี้ในพระราชกฤษฎีกาได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพระราชทานอภัยโทษไว้อย่างละเอียดดังนี้

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ