THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

17 กันยายน 2564 : 12:36 น.

สป.มหาดไทยได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า ประจำปี พ.ศ. 2564 ย้ำการยกระดับการพัฒนาสู่องค์การคุณภาพ

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ในรูปแบบใหม่ (New Normal) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 สป.มท. คว้ารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า โดยเป็น 1 ใน 15 หน่วยงานที่ได้รับรางวัล PMQA 4.0

นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ที่ สป.มท. ได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป.มท. ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหาร บุคลากร สป.มท. ได้มุ่งมั่นตั้งใจ ร่วมมือร่วมใจกัน และแสดงพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการสู่ระบบราชการ 4.0 เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ด้วยการพัฒนาขับเคลื่อนที่สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศทุกระดับ ทั้งในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์ดำรงธรรมและการต่อยอด รวมทั้งเป็นหน่วยงานสำคัญในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อันทำให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลจนเกิดผลเป็นรูปธรรม

สำหรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีผลงานดีเด่น ยอดเยี่ยม และมีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 234 รางวัล จากผลงานที่สมัครกว่า 1,600 หน่วยงาน โดยกระทรวงมหาดไทย มีส่วนราชการระดับกรมในสังกัด มท. และจังหวัดได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 5 กรม 25 จังหวัด รวมถึงรัฐวิสาหกิจในสังกัด 3 หน่วยงาน และกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้บริหารได้แสดงความชื่นชม และขอให้หน่วยงาน/จังหวัดได้ส่งเสริมการยกระดับการพัฒนาและเข้าร่วมการขอรับรางวัลประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ