THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 ตุลาคม 2564 : 18:01 น.

มศว เร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนเตรียมพร้อมรับเปิดเรียน พร้อมปรับหลักสูตรเรียนอออนไซด์และออนไลน์คู่ขนาน ขณะที่นักเรียนดีใจได้รับวัคซีนจะได้กลับมาเรียนตามปกติ

รศ.ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ(มศว) เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนเร่งฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนทั้งในส่วนของมัธยมและมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลาก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน หากกทม.ประกาศให้เปิดเรียนได้ตามปกติ ซึ่งนักเรียนมีสิทธิ์เลือกวัคซีน ทั้งในส่วนของซิโนฟารม์และไฟเซอร์ โดยโรงเรียนมีการลงทะเบียนให้ผู้ปกครองเลือกและเซ็นต์เอกสารยินยอม ส่วนผู้ปกครองบางกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจรับวัคซีนที่ทางรัฐบาลจัดให้ รอวัคซีนทางเลือกก็สามารถแจ้งมาทางโรงเรียน ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มฉีดวัคซีนนักเรียนมายังไม่พบว่า นักเรียนมีผลข้างเคียง หรือได้รับอันตรายจากวัคซีน

ด้าน ผศ.ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนนั้นทางมหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์ นำบุคคลากร มาคอยดูแลและให้คำแนะนำกับเด็กๆและผู้ปกครองในการรับวัคซีน โดยเด็กผู้ชายรับ 1 เข็ม ส่วนเด็กผู้หญิง รับ 2 เข็ม ห่างกันสองสัปดาห์ และเด็กที่รับวัคซีนชนิดอื่น เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้เว้นระยะห่าง 2 อาทิตย์ก่อน จึงจะสามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้ จึงขอให้ผู้ปกครองพิจารณาให้นักเรียนรับวัคซีน เพื่อเป็นเกราะป้องกันสร้างภูมิให้กับเด็กในส่วนของแผนการเรียนการสอน หากมีการเปิดภาคเรียนตามปกติแล้ว

ด้าน  ผศ.ว่าที่ร.ต.ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทร์วิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม กล่าวว่า การเรียนการสอน แม้ว่าจะเปิดเรียนแต่ต้องมีมาตตราการป้องกันโรคโควิดอย่างเข้มงวด โดยเบื้องต้นมีการวางแผนการเรียนการสอน แบบออนไซด์ คือมาเรียนที่โรงเรียนและออนไลน์ ให้กับนักเรียนที่ไม่สะดวกมาเรียนที่โรงเรียนให้เรียนควบคู่กันไป เพราะเด็กบางคนที่ไม่สะดวกรับวัคซีนที่รัฐบาลจัดให้ รอวัคซีนทางเลือก ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ ก็จะมีการพิจารณาว่าจะมาเรียนแบบออนไลน์ หรือ ออนไซด์ และมีมาตราการดูแลอย่างเข้มงวด ตามมาตราการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ขณะที่บรรยากาศการฉีดวัคซีนวันนี้ คึกคักอย่างมาก โดยเด็กนักเรียนที่ได้รับวัคซีนส่วนใหญ่ระบุว่า ดีใจที่ได้วัคซีนเพราะจะได้เปิดเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ ส่วนเรื่องความปลอดภัยผลข้างเคียงจากวัคซีน นักเรียนมีความเชื่อมั่นวัคซีนไฟเซอร์ เพราะทั่วโลกก็ใช้วัคซีนชนิดนี้ 

ทั้งนี้ บรรยากาศที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตรเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักเรียนมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์กันจำนวนมากทั้งชั้นมัธยมปลายม.4- ม.6 ฉีดตั้งแต่วันที่ 11-12 ต.ค. และมัธยมต้น ม.1-ม.3 ฉีดในวันที่ 20 ต.ค.

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ