THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

02 พฤศจิกายน 2564 : 20:43 น.

ปลัดมหาดไทย–นายกสมาคมแม่บ้านมท.เชิญชวนแม่บ้านมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”เคียงข้างผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของประชาชน

 

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบายและกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 2/2564 ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ในโอกาสนี้ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กรรมการบริหาร กรรมการกลาง และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จากทั่วประเทศร่วมประชุมจำนวน 1,214 คน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมทำงานกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด ในการร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน โดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจะทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกับกระทรวงมหาดไทย โดยภารกิจที่สำคัญของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นอกเหนือจากงานสังคมสงเคราะห์ที่ทำกันอย่างเข้มข้น เพื่อแบ่งเบาภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แล้ว แม่บ้านมหาดไทยเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย ทั้งส่วนกลางและทุกจังหวัด

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นเหมือนนายกรัฐมนตรีของจังหวัดนั้น ๆ สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจึงต้องมีหน้าที่ในการช่วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนการทำงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม ด้วยการเชิญชวนคู่สมรสของหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดในจังหวัด มาร่วมกันทำสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในจังหวัด ตามหลัก 3 เสาหลัก คือ “บรม” : บ้าน ราชการ มัสยิด “บวร” : บ้าน วัด ราชการ และ “ครบ” : คริสต์ ราชการ บ้าน เพื่อเติมเต็มการทำงานให้เกิดการมีส่วนร่วม อันจะเกิดประโยชน์กับประชาชน โดยผนึกกำลังกับทุกภาคีเครือข่าย 7 ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคผู้นำทางศาสนา ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารมวลชน ซึ่งหมายความรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่ต้องทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าว เขียนข่าว ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้สื่อมวลชนนำไปช่วยประชาสัมพันธ์สิ่งดี ๆ สร้างการรับรู้และความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนได้

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยขับเคลื่อนงานจิตอาสา งานที่ไม่มีผลตอบแทน ซึ่งเป็นงานที่พวกเราชาวสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้ขับเคลื่อนกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอให้ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ได้ร่วมกันส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มมวลชนที่เป็นจิตอาสาในพื้นที่อยู่แล้ว เช่น เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรม ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมถึงผู้นำองค์กรต่าง ๆ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ร่วมกันขับเคลื่อนงาน และเชิญชวนประชาชนร่วมกันทำสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมในพื้นที่และประเทศชาติ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการให้พวกเราทุกคนได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนและประชากรที่อาศัยในประเทศไทย ได้แก่ 1) การสำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้ครอบคลุม ทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและภูมิคุ้มกันหมู่ของคนในประเทศ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับผู้ดูแลแอปพลิเคชัน jitasa.care ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เกิดจากแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 2) การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 3) การช่วยกันส่งเสริมโอกาสโดยสนับสนุนด้านอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตของเด็กนักเรียนในช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 แบบออนไลน์ เพื่อให้การเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 4) การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ในด้านการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยตลอดเวลา

ทั้งนี้ การดูแลพี่น้องประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของแม่บ้านมหาดไทย โดยขอให้ได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ให้เกิดการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริจาคโลหิต ซึ่งในขณะนี้เรามักจะได้ยินข่าวการขาดแคลนโลหิตอย่างเนือง ๆ โดยในปี 2565 จะเป็นโอกาสพิเศษที่พวกเราทุกคนจะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชนนีพันปีหลวง จะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา โดยการจัดกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งนอกเหนือจากปัญหาด้านการเงินแล้ว ยังมีนิยามรวมไปถึงด้านที่พักอาศัย ผู้ป่วยติดเตียง คนไม่มีอาชีพ คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ โดยทำงานแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และขอให้สำรวจร่วมกับผู้นำและประชาชนในชุมชนเพิ่มเติม เพื่อลดช่องว่างและเสริมการทำงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวของภาครัฐได้

“ขอให้แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด ช่วยกันเมตตาแนะนำ เมตตาช่วยเหลือ เมตตาช่วยใช้งาน ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราทุกคนจะมีความสุขร่วมกันในการที่เราจะเห็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในความดูแลของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ได้รับสิ่งที่ดี มีความสุข และรอยยิ้ม ขอให้น้ำตาแห่งความปีติยินดีที่จะได้เห็นชีวิตผู้คนทุกพวกเราได้ช่วย ทำให้เกิดสิ่งดี ๆ เจริญงอกงามอย่างเพิ่มพูน เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

จากนั้น ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 2/2564 ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดยกล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference ในปีนี้มีคณะกรรมการและประธานแม่บ้านมหาดไทยที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้นแล้ว สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจะได้เดินทางไปพบปะดำเนินงานร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้แก่ การเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สนับสนุนภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชนและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ภายใต้ 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนปกป้องตนเองให้ห่างไกลจากความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) รณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย 2) ส่งเสริมการทำ “ถังขยะเปียกครัวเรือน” หรือ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ซึ่งเป็นถังขยะเปียกคัดแยกขยะครัวเรือน ณ ต้นทาง ตั้งแต่แหล่งกำเนิด เพื่อลดโลกร้อน ภายใต้โครงการครอบครัวมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม 3) ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” และ 4) ส่งเสริมการใช้ผ้าทอไทยในทุกครัวเรือนเพื่อสืบสาน อนุรักษ์ผ้าทอไทย และส่งเสริมอาชีพ

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือการจัดงานกาชาดออนไลน์ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ www.งานกาชาด.com  ภายใต้แนวคิด “ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ Fun (D) Fair x Sharing” ระหว่างวันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2564 รวม 14 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับมอบหมายจากสภากาชาดไทย เป็นกรรมการอำนวยการและประธานกรรมการแผนกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนงานกาชาด ประจำปี 2564 ซึ่งนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้สมาคมแม่บ้านมหาดไทยร่วมจัดทำการตกแต่งร้านค้าสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ภายใต้แพลตฟอร์มของสภากาชาดไทยรูปแบบ Animation เพื่อให้ร้านของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และในส่วนของการประกวดขวัญใจกาชาดประจำปี 2564 สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้ส่งผู้เข้าร่วมการประกวดขวัญใจกาชาด คือ นางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ