THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

02 พฤศจิกายน 2564 : 16:24 น.

กองทุนสื่อฯจับมือสภาทนายความลงนาม MOU ร่วมขับเคลื่อนสร้างให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและสร้างการรับรู้ถึงสิทธิตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมให้สังคมและประชาชนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสิทธิของประชาชนตามกฎหมาย ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.ธนกร กล่าวว่า สาระสำคัญของMOU ดังกล่าวเพื่อ 1.เพื่อส่งเสริมให้สังคมและประชาชนตระหนักรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ในการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งรู้จักเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและบุคคลในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัย และสร้างสรรค์ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย 5.เพื่อส่งเสริมให้บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ หรือหน่วยงานของรัฐ ให้มีความสามารถและทักษะในการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 6.เพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ผลิตสื่อ ผู้รับสื่อ ศิลปิน และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการสื่อด้านต่าง ๆ และ 7.เพื่อส่งเสริมให้สังคมสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวก็เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนในการที่จะร่วมใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นช่องทางในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วย

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ