THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 พฤศจิกายน 2564 : 15:07 น.

ปลัดมท.แจ้งทุกจังหวัดและ กทม. ใช้งาน“แพล็ตฟอร์ม Jitasa.care” เพิ่มช่องทางให้กับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือและเป็นฐานข้อมูลในการบริหารสถานการณ์โควิดอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้หารือร่วมกับคณะผู้พัฒนาแพล็ตฟอร์ม Jitasa.care ในเรื่องของการพัฒนาต่อยอด แพล็ตฟอร์ม Jitasa.care ให้สามารถใช้เป็นแผนที่สถานการณ์และฐานข้อมูลในการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะข้อมูลของผู้ติดเชื้อ ข้อมูลการฉีดวัคซีน การตรวจเชิงรุก และการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบาง สำหรับใช้ดูแลประชาชนและบริหารสถานการณ์รองรับการเปิดประเทศในระยะเร่งด่วน และเตรียมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระยะต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการใช้ “แพล็ตฟอร์ม Jitasa.care” เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงแรงงานต่างด้าวและผู้ที่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรด้วย โดยแพล็ตฟอร์ม Jitasa.care จะเป็นช่องทางสำคัญในการสื่อสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือระหว่างผู้ติดเชื้อกับผู้ให้ความช่วยเหลือ หัวใจสำคัญของระบบดังกล่าว คือ เครือข่ายจิตอาสาทำหน้าที่บันทึกข้อมูลของผู้ต้องการความช่วยเหลือลงในระบบ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ในพื้นที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันแพล็ตฟอร์ม Jitasa.care ได้เพิ่มฟังก์ชั่นสำหรับประชาชนผู้ไม่มีสัญชาติไทยด้วยเรียบร้อยแล้ว

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดส่งเสริมการสร้างเครือข่ายจิตอาสาประเภทต่าง ๆ อาทิ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อบันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีน ผู้ต้องการความช่วยเหลือ ผู้ติดเชื้อ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน อาสาสมัคร แพทย์อาสาได้เข้าใจและใช้งานแพล็ตฟอร์ม Jitasa.care และให้หน่วยงานของรัฐบันทึกข้อมูลของพื้นที่ อาทิ การฉีดวัคซีน จุดฉีดวัคซีน จุด Community Isolation (CI) ข้อมูลการจัดการเตียงผู้ป่วย เป็นต้น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการบริหารสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ