THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 พฤศจิกายน 2564 : 17:21 น.

ศบค. เห็นชอบ 8 ขั้นตอน การรับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานในไทย รองรับความต้องการภาคการผลิต

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 18/2564 เห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหาการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงงาน ตามที่กระทรวงแรงงานนำเสนอ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการสามารถดำเนินกิจการ ซึ่งจะสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินกิจการทั้งผู้ประกอบการและแรงงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1) ยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โดยสามารถยื่นได้ที่กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ 1-10

2) ส่งคำร้องความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งกรมการจัดหางานจะมีหนังสือแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านสถานทูตประเทศต้นทางประจำประเทศไทยไปยังประเทศต้นทาง

3) ประเทศต้นทางดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก ทำสัญญา และทำ Name List ส่งให้กรมการจัดหางานผ่านสถานทูตประเทศต้นทางประจำประเทศไทย และกรมการจัดหางานจัดส่ง Name List ให้กับนายจ้าง

4) เตรียมเอกสารยื่นขอใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ได้แก่ หลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 (ถ้ามี) หลักฐานการซื้อประกันสุขภาพบริษัทประกันภัย 4 เดือน โดยนายจ้างต้องแจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคม

5) การอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ กรมการจัดหางานจะมีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตประเทศต้นทาง เพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

6) การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องแสดงหนังสือยืนยันการอนุญาตให้เข้ามาทำงานพร้อมบัญชีรายชื่อ ผลตรวจโควิด-19 (วิธี RT-PCR) ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามา หรือผลรับรองการตรวจ ATK หลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 (ถ้ามี) ตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 2 ปี เดินทางไปยังสถานที่กักตัวโดยยานพาหนะที่แจ้งไว้

7) สถานที่กักตัว กรณีฉีดวัคซีนครบโดส เข้ารับการกักตัวอย่างน้อย 7 วัน ขณะอยู่ในสถานกักตัวตรวจโรคโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ไม่เกินวันแรกของการกักตัว ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 ของระยะเวลากักตัว) กรณีฉีดวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ หรือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข้ารับการกักตัวอย่างน้อย 14 วัน ขณะอยู่ในสถานที่กักตัวต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ไม่เกินวันแรกของการกักตัว ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 ของระยะเวลาที่ถูกกักตัว กรณีตรวจโรคโควิด-19 พบเชื้อ ให้เข้ารับการรักษาโรค โดยค่าใช้จ่ายนายจ้างและกรมธรรม์เป็นผู้รับผิดชอบ

และ 8) เมื่อคนต่างด้าวกักตัวครบกำหนด นายจ้างต้องไปรับคนต่างด้าวมายังสถานที่ทำงาน เพื่อทำการอบรมผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์และแจ้งเข้าทำงานขอรับในอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับด้านสาธารณสุขของแรงงานต่างด้าว ซึ่งกิจการหลาย ประเภทจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว พร้อมกับแสดงความเป็นห่วงกรณีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เพิ่มความเข้มงวด เฝ้าระวัง สกัดกั้นขบวนการขนย้าย ค้าแรงงานต่างด้าวที่แอบลักลอบเข้าประเทศไทยตามแนวชายแดนโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งสั่งการให้กระทรวงแรงงานนำแนวทางดังกล่าวไปขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม รองรับรองรับความต้องการของภาคการผลิตและบริการไทยที่ขยายตัวต่อเนื่อง พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนทุกคนช่วยกันแจ้งเบาะแส หากพบกระบวนการเคลื่อนย้ายแอบลักลอบแรงงานต่างด้าวเข้าราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย เน้นย้ำให้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดและผู้มี่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ